Technik Ekonomista

 • Edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
  DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono dwie kwalifikacje:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma świadectwo dla każdej kwalifikacji.

Zdobycie obu kwalifikacji uprawnia do otrzymania dyplomu TECHNIKA EKONOMISTY.

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,
  • przedmioty uzupełniające: historia, wiedza o społeczeństwie.
 • przedmioty zawodowe.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Przedsiębiorca  w gospodarce rynkowej
 • Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość
 • Rachunkowość finansowa
 • Działalność przedsiębiorstwa
 • Pracownia biurowa
 • Kadry i płace
 • Biuro rachunkowe
 • Praktyka zawodowa


Przygotowanie do zawodu
Technik Ekonomista będzie przygotowany do:

 • posługiwania się pojęciami ekonomicznymi z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
 • stosowania zasad rachunku ekonomicznego,
 • sporządzania różnych pism i  dokumentów finansowo - księgowych,
 • obsługiwania współczesnych urządzeń techniki biurowej,
 • stosowania i interpretowania wskaźników ekonomicznych,
 • stosowania zasad rachunkowości w różnego typu jednostkach i instytucjach,
 • analizy roli i pozycji konkretnej firmy na rynku,
 • samodzielnej pracy w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materiałów oraz sprzedaży gotowych produktów i usług,
 • wykorzystania nowoczesnej techniki komputerowej w rachunkowości i ekonomii
 • obsługi programu księgowego Insert GT, który jest najpopularniejszym programem finansowo - księgowym stosownym na rynku i używanym przez wiele firm oraz biur rachunkowych


Perspektywy zawodowe
Absolwenci mogą pracować w:

 • bankach, urzędach skarbowych,
 • sektor BPO/SSC
 • wszystkich firmach i instytucjach bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, w których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości,
 • wszystkich działach przedsiębiorstwa - kadrach, płacach, księgowości, zaopatrzeniu, magazynie;
 • zakładach budżetowych, w biurach konsultingowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Informacje dodatkowe:

  • posiadamy nowoczesną pracownię ekonomiczną wyposażoną w laptopy z oprogramowaniem INSERT GT,
  • pracownia jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym,
  • w klasach najwyższych organizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego teoretycznego i praktycznego,
  • organizujemy konkursy wiedzy ekonomicznej,
  • uczniowie biorą udział w olimpiadach wiedzy ekonomicznej.