EGZAMIN MATURALNY

Egzamin poprawkowy w sierpniu 2023 r.

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.

Do 14 lipca br. (piątek) – złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja).