REKRUTACJA 2024/2025

SZKOŁA BEZPŁATNA

System nauczania: zaoczny (nauka w soboty i niedziele)

Czas trwania nauki: 2 lata

Zespół Szkół  Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego prowadzi nabór do BRANŻOWEJ SZKOŁY  II STOPNIA w zawodach:

1.  TECHNIK LOGISTYK

2. TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

>> WNIOSEK o przyjęcie do szkoły dla kandydatów  pełnoletnich <<

>> WNIOSEK o przyjęcie do szkoły dla kandydatów niepełnoletnich <<

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

 

Sekretariat Branżowej Szkoły II stopnia znajduje się gabinecie B_217.

e-mail: sekretariat_LOd@zsoio.pl

 

 

branżowej szkole II stopnia kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

 

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

 

  1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  3. posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie

 

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

 

 

Technik logistyk - symbol zawodu 333107

Nauka trwa 2 lata i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Nauka prowadzona jest w formie zaocznej (2 razy w tygodniu w systemie sobotnio-niedzielnym).

Kwalifikacja SPL.04 : Organizacja transportu

Cele kierunkowe zawodu:

  1. Planowanie procesów transportowych
  2. Organizowanie procesów transportowych
  3. Dokumentowanie procesów transportowych

 

 

Technik usług fryzjerskich - symbol zawodu 514105

Nauka trwa 2 lata i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Nauka prowadzona jest w formie zaocznej (2 razy w tygodniu w systemie sobotnio-niedzielnym).

Kwalifikacja FRK.03 : Projektowanie i wykonywanie fryzur