Technik Handlowiec

Edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

W zawodzie technik handlowiec wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 • HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02 Prowadzenie działalności handlowej

 

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,
  • przedmioty uzupełniające: historia, wiedza o społeczeństwie.
 • przedmioty zawodowe.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Marketing
 • Sprzedaż towarów
 • Rachunkowość handlowa
 • Działalność przedsiębiorstwa handlowego
 • Pracownia organizacji i sprzedaży towarów
 • Pracownia sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej
 • Towaroznawstwo
 • Ekonomia handlu
 • Pracownia informatyczno-handlowa
 • Język obcy zawodowy


Przygotowanie do zawodu
Technik Handlowiec będzie przygotowany do:

 • prowadzenia negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług,
 • opracowywania projektów strategii marketingowej firm,
 • wyboru najbardziej efektywnego form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku oraz oczekiwań klienta,
 • przygotowywania oraz zawieranie umów handlowych,
 • organizowania komórek handlowych w firmie produkcyjno-usługowej,
 • analizowania kosztów działalności podmiotu gospodarczego,
 • podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie nowych klientów 
  i rynków oraz umacnianie pozycji osiągniętej przez firmę.

 

Perspektywy zawodowe
Absolwenci mogą pracować w:

 • w małej firmie handlowej (handlu hurtowego i detalicznego),
 • na stanowisku przedstawiciela handlowego,
 • w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności,
 • jako nowi właściciele firm i hurtowni,
 • organizator obsługi sprzedaży internetowej, telemarketowej.

 

Informacje dodatkowe:

 • posiadamy nowoczesną klasopracownię ekonomiczną,
 • pracownia jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym,
 • w klasach najwyższych organizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego teoretycznego i praktycznego,
 • organizujemy konkursy wiedzy ekonomicznej,
 • uczniowie biorą udział w olimpiadach wiedzy ekonomicznej.